Archive for אוקטובר 9th, 2013

אוקטובר 9, 2013

עיבורים קשים

                               עיבורים קשים

 

כמה אירוני, שהבטחת השפע הגנטי לאברהם מפי הקב"ה נענתה בנבחרת של אימהות-אומה, שחלקן עקרות, דוגמת שרה ורחל. לא מקרית הסמיכות בין הבטחת הזרע האינסופי לאברהם ב"ברית בין הבתרים" ("בראשית", ט"ו) לבין הפסוק "ושרי אשת אברם לא ילדה" (ט"ז, 1). אפילו רבקה, אנו מציינים לעצמנו, המעיטה ללדת (יעקב ועשו. והשוו, למשל, למילכה, אשת נחור, אחי אברהם, שילדה לו שמונה בנים ומי יודע כמה בנות (כ"ב, 23-20). מה היה גורלו של עם ישראל, אנו תוהים, אלמלא וולדנותה של לאה, האהובה בדרגה ב' של יעקב אבינו ("וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה." – כ"ט, 31)?

 

עודנו בסוגיית ההולדה התנ"כית. במהלך הברית השנייה שכָּרַת אלוהים עם אברהם הוא הבטיחו בן משָרָה (י"ז, 16-15, 19). אפילו את שם הבן הצפוי – "יצחק" – הבטיחו אלוהים באותו אירוע. וכיון שכך, מתבקשת השאלה: מה תפקידם של שלושה המלאכים, מבשרי הלידה, בפרק שלאחר מכן? מה צורך יש בהם?

 

אני נוטה להסכים עם ידידי, ד.ד., שבפניו שטחתי את השאלה ואשר ענה: תפקיד המלאכים לשכנע את שרה. אכן, בכל הקשור לנושא לידת הבן, את שרה צריך היה לשכנע באופן אישי. הבה נזכיר: עוד בפרק י"א, בטרם הגיע אברהם מאור-כשדים לכנען, נכתב: "ותהי שרי עקרה אין לה ולד." (י"א, 20) אברם-אברהם, היוצא לכנען, הוא גבר בן 76. סביר מאד להניח, שאברהם ושרה ניסו פעמים רבות להביא ילד לעולם, ולשווא. אני גם מניח, שלשרה נמאס מהניסיונות. מה גם, שבזקנתה, תשוקתה המינית פחתה, מן הסתם, אם לא כלתה. עכשיו, ערב ביקור המלאכים, אברהם הוא כבר בן 99. זה עתה מל את עצמו, אבר מינו פצוע, ובתנאי הרפואה וההיגיינה דאז, סביר שהפצע נרפא לאט, כולל דלקות וכאבים. ספק רב אם אברהם זקוק לזקפה בנתונים רפואיים אלה. בכלל, בשלב זה, לאחר כל השנים, יחסי מין בין אברהם ושרה "צולעים" מאד, אם בכלל קיימים. מה גם, שהכתוב מדגיש את אובדן הווסת של שרה (י"ח, 11), כך שאפשרות היריון היא ממנה והלאה. ויחסי מין למען יחסי מין? לשרה בת ה- 90 אין כוח למטרד הזה, ואילו לאברהם, במידה שכוחו במותניו, יש תחליפים – הגר וקטורה.

 

read more »