Archive for נובמבר 18th, 2011

נובמבר 18, 2011

הערה על פסל אחד של דנציגר[*]

                     

                             חידת החושן של דנציגר[*]

מעולם לא הבנתי את הפסל הזה. יצחק דנציגר קרא לו "חושן", גובהו 75 ס"מ והוא נוצר ב- 1969 מלוחות פליז כגוף גיאומטרי לחלוטין, עתיר נפחים משולשים וזוויות חדות, המתרכבים יחדיו לכלל מבנה ארכיטקטוני ה"דומה בצורתו לבניין או לאוהל".[1] בדומה למרבית פסליו של דנציגר, מדובר במתווה, הצעה לפסל מונומנטאלי, שהוזמן במקורו להצבה בחזית בית הכנסת של ה"טכניון", חיפה, מוסד בו הורה דנציגר לאורך שנים ארוכות. ב- 1975 שב והוצע הפסל כמתווה למונומנט ענק בחזית אוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבע. המונומנט הזה מעולם לא בוצע.

ליצחק דנציגר היו מגעים פיסוליים חוזרים עם החוויה הדתית ועם הקדושה, מאז עניינו המוקדם בפולחנים פגאניים ובמזבחות ועד להתעניינותו המאוחרת במקומות ובמבנים מקודשים בתרבות האסלמית הפלסטינאית. בין לבין, שאב דנציגר בנדיר גם ממקורות יהודיים, עת יצר מתוות לפסלים דוגמת "לוחות הברית" (1977) או "חושן".

הקשר בין הפסל המינימליסטי-גיאומטרי הזה לבין מושג החושן נראה לי, מאז ומתמיד, תמוה ומעורר קושיות. פסלו של דנציגר אמור היה להתנוסס לגובה רב (ראו צילום הדגם שהוצע לאוניברסיטת באר-שבע[2]), ולפיכך, מה בינו לבין אותו אביזר פולחן שהיה מונח על חזהו של הכוהן הגדול בבית המקדש?!

read more »