Archive for ינואר 27th, 2011

ינואר 27, 2011

העצמי ושאלת הזהות התרבותית

    העצמי הקבוצתי ושאלת הזהות התרבותית

 

תפיסתו הפסיכולוגית של היינץ קוהוט (1981-1913) את העצמי עשויה לתרום להבנת מושג הזהות התרבותית של הקבוצה – עדה, שבט, יישוב, עם וכו'. ה"עצמי" – self – לפי קוהוט, ככל שהינו מושג בלתי נתפס, מורכב מתחושת היותי מרכז עצמי של תפיסה ופעולה; מתחושת היותי אחד עם סך האמביציות והאידיאלים שלי; ומחוויית אחדותם של גופי ונפשי בחלל ובזמן. במקביל, אבקש לטעון שהעצמי החברתי, הלא הוא תודעת הזהות הקולקטיבית, מושתת על תחושת עצמאותה ואחרותה של היחידה החברתית; על הזדהותה עם מערכת אידיאלים מסוימת ועל חוויית אחדותה המתמשכת של תרבות החברה עם נופי המקום והתרחשויותיו בזמן.

 

read more »

ינואר 27, 2011

משה שק: אל המערות

משה שק: אל המערות

שם, בבית-ניר, בשיפולי הר חברון, על אדמה חסרת מרגוע הנכנעת לבז' ומתפתה באי-נחת לירוק, שם יושב משה שק, בוחן את הזמן, מאזין לצלילים ונוגע בדברים. חוסר מנוחתה של האדמה שפערה נקרות בתוכה, כחוסר מנוחתו של אדם המהלך בנקרות ובמערות ומהן אל היישובים הקדומים סביב – הערביים, הכאלכוליתיים, הביזאנטיים… מבקש לדעת את הבפנים ואת החוץ ואת הקשר שבין מערה לבין בית, שהוא אולי הסוד הגנוז של כל פסל מפסליו, שהינו גם מערה וגם בית.

read more »