Archive for ינואר 15th, 2011

ינואר 15, 2011

מוד פרידלנד

                      א – ל ה – מ ו ד

                                                       

הפן אליו אני מרותק יותר מכל ביצירת מוד פרידלנד הוא עבודתה הקדרית, שהיא גם עיקר פועלה לאורך ארבעים שנות יצירה ענפה, מאז מחצית שנות החמישים ועד מחצית שנות התשעים. כי, גם אם, לכאורה, מוזמן הצופה ביצירתה להפריד בין "קדרות" לבין "פיסול", תחום בו התמחתה ב"בוזאר" שבפאריס (1956-1952) ובו עסקה בעיקר בשנותיה האחרונות (וכביכול, מתבקשת ההבחנה בין השימושי לבין האמנותי), אין ספק שרגישות אמנותית טהורה וגבוהה הנחתה את מוד פרידלנד במעשה כדיה, אגרטליה וקערותיה.

 

read more »

ינואר 15, 2011

לידיה זבצקי: מעל ומעבר לחרס

       

 

 תוכן עניינים:

  מבוא: הינף החיים

 קורות חיים

 בדרך אל הקרמיקה:  1965-1937

 התחלות אורגניות:  1974-1965

 קרמיקה גיאולוגית:  1980-1975

 קרמיקה בשני ממדים:  1986-1981

 פוסט-מודרנה:  1992-1987

 כדים:  1997-1993

 עבודות אחרונות:  2001-1998

 מעל ומעבר לחרס

 

 

read more »

ינואר 15, 2011

אמנות החימר: בין אכילה לבין קורבן

      אמנות החימר – בין אכילה לבין קורבן (1984)

 

לדעת את אמנות החימר פירושו לדעת את האדמה. פנחס שדה הקשיב לשתיקתה; וויצק של ביכנר נמלט מרעמיה; אמני החימר מבקשים להתאחד איתה. כמאמר ניטשה: "העלאדם הוא טעמה של הארץ". וכדברי הלדרלין: "הקדיש לבי עצמו לאדמה". אצלנו, הייתה זו הדוויג גרוסמן, האם הגדולה של אמנות החימר בארץ, שהפנתה את תשומת הלב אל הזיקה המיתית של הקדרות ואמנות החימר בכלל אל האדמה:

"אדם מאדמה נוצר. אדם ואדמה – זיווג ראשוני. האדמה היא חומר. האדם היוצר – הוא הקדר. הקדרות היא אם הפיסול. הכד הוא הפשטת דמות, דמות אדם, צמח או חיה."[1]

 

read more »